2006/Jul/03

wEmoticonw

2006/Feb/13

FMA2005/Nov/27

อ้า ! วันนี้เกิดอาการว่างขึ้นมาก็เลยมาอัพหน่อย
วันนี้เอารูปของร้านขายยาในอินเดียมาให้

แล้วจะหยิบยังไงเนี่ย เก่งมากเลยที่หาเจอ
สงสัยหายาอะไรมีหมด